Kto sme:
eMsec s.r.o. (ďalej aj eMsec alebo Prevádzkovateľ) je súkromná spoločnosť so sídlom v Košiciach, registrovaná na Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 29865/V, pod identifikačným číslom (IČO): 46 668 268.
Prevádzkujeme dve webové sídla: www.emsec.skwww.incident.sk. Incident je obchodná značka a informačno-vzdelávací projekt spoločnosti eMsec. Informácie o spracovaní osobných údajov sa týkajú spoločnosti eMsec a všetkých jej prevádzkovaných webových sídiel.

Aby sme vám mohli poskytnúť naše platené či neplatené služby a zvyšovať kvalitu nami poskytovaných služieb v zmysle vašich očakávaní, musíme sa o vás dozvedieť informácie, ktoré v kontexte Nariadenia EU a Zákona sú považované za osobné údaje a preto ich spracovanie spoločnosťou eMsec musí byť realizovane v zmysle horeuvedených predpisov.

 1. Aké informácie získavame?
  • Informácie, ktoré vás priamo identifikujú (napr. vaše meno, kontaktné údaje, komunikačné preferencie, zákaznícka história).
  • Informácie, ktoré vás priamo neidentifikujú (napr. IP adresa, lokalizačné dáta na základe IP adresy, typ zariadenia, browsera, z ktorých na naše web stránky pristupujete, …) a ktoré získavame pomocou cookies pri vašom prechádzaní po web stránkach prevádzkovaných spoločnosťou eMsec.
 2. Ako informácie získavame?
  • Priamo: na základe osobných stretnutí, na základe vyplnených kontaktných formulárov, ktoré ste vyplnili na nami prevádzkovaných web sídlach
  • Nepriamo: z kontaktných informácií, ktoré ste o sebe uviedli na vašich web stránkach alebo sociálnych sieťach, z verejne dostupných databáz a registrov ako je Obchodný register, Živnostenský register a z komerčných zdrojov obchodných informácií ako je Finstat alebo Poradca podnikateľa.
  • Automatizovane: cez webové technológie, najmä cookies, pohybom po našich web stránkach, teda tým, že používate naše web stránky.
 3. Na čo informácie o vás používame?
  • Zmluvné vzťahy: Aby sme pre vás vedeli realizovať naše služby, vytvárame s vami zmluvné vzťahy (zmluvy, objednávky), kde sú uvedené osobné údaje konateľov spoločností, prípadne kontaktných osôb zodpovedných za kontrolu alebo preberanie nami dodávanej služby.
  • Informačné účely: Ako prevádzkovateľ edukačného portálu incident.sk vás po prejavení záujmu – registrácii – vieme pravidelne, alebo nepravidelne informovať o novinkách na našich portáloch alebo zmenách v portfóliu našich služieb
  • Zvyšovanie kvality našich služieb: Chceme vedieť čo vás zaujíma, k akým témam sa najčastejšie vraciate, chceme poznať vaše preferencie, aby sme rozsah našich služieb a obsah našich portálov pripravovali ešte zaujímavejšie a pre vás hodnotnejšie. Je to náš oprávnený záujem a nevieme to dosiahnuť ináč ako sledovaním štatistických informácií.

 

 1. Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami

Spoločnosť eMsec s osobnými údajmi svojich partnerov a zákazníkov neobchoduje, ani ich nezdieľa s inými obchodnými partnermi. Získava ich a využíva výhradne vo vlastnom mene.

Spoločnosť eMsec môže zdieľať osobné údaje s inými organizáciami len za nasledujúcich okolností:

 • ak nám zdieľanie osobných údajov nariaďuje zákon alebo verejný orgán, prípadne ak je to potrebné na výkon spravodlivosti;
 • ak je zdieľanie osobných údajov potrebné na to, aby sme si určili, uplatnili alebo obhájili naše právne nároky (sem patrí aj poskytovanie osobných údajov iným právnickým osobám s cieľom predchádzať podvodom);
 1. Ochrana osobných údajov

Využívame nám dostupné technické a procesné prostriedky, aby sme ochránili dôvernosť a integritu vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje, ktoré využívame na budovanie zmluvných vzťahov a na dodávanie platených aj neplatených informačných služieb neukladáme na cloudové úložiska.

 1. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
  • Máte právo vedieť aké osobné údaje, o vás uchovávame.  Toto právo sa nazýva „Požiadavka na prístup dotknutej osoby k osobným údajom“. Ak chcete dostať kópiu osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami uchovávame, kontaktujte nás mailom na adrese emsec@emsec.sk z mailovej adresy, pre ktorú výpis požadujete.
  • Ak sa domnievate, že údaje, ktoré o vás uchovávame sú nepravdivé, máte právo na ich opravu. Kontaktujte nás a vaše údaje opravíme.
  • Ak máte námietku voči spôsobu, či rozsahu nami používaných osobných údajov, informujte nás a nájdeme riešenie, ako vašej námietke vyhovieť. Musíme však upozorniť, že niektoré naše služby nebudú funkčné bez toho, aby sme o vás uchovávali aspoň základné kontaktné informácie.
  • Ak si neželáte ďalej odoberať naše služby, ktoré dostávate na základe registrácie, máte právo požiadať o zrušenie registrácie a vaše osobné údaje budú odstránené.
 2. Podanie sťažnosti kontrolnému úradu na ochranu osobných údajov

Chceme zodpovedne vyriešiť všetky vaše námietky a sťažnosti týkajúce sa ochrany nami spracúvaných vašich osobných údajov. Ak ste však presvedčení, že sme zneužili vaše osobné údaje, alebo ich dostatočne nechránili, máte právo podať sťažnosť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Kontakt na tento úrad:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
Tel.: +421 2 32 31 32 14
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Webstránka: http://www.dataprotecion.gov.sk

 1. Cookies

Naše web stránky používajú cookies. Cookies využívame na zbieranie anonymných štatistických údajov pri vyhodnocovaní prístupu návštevníkov k našim stránkam a analýzu informácií o výkone našich stránok. Využívame cookies spoločností Google Analytic, YouTube, Anchor, WordPress.